Propozície
a
prihlásenie do súťaže
FESTIVAL
UMELECKEJ
TVORBY
O HORÁCH
hory.skfoto.hory.skkamera.hory.skhorský fotomaratónalpenverein HIK
PROPOZÍCIE SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY

I. KATEGÓRIE

A. Fotografia
Max. 3 samostatné fotografie alebo 5 fotografií tvoriace
jeden seriál.

Autor môže svoje fotografie zaslať vytlačené v min. rozmere
24x30 cm na poštovú adresu HIK, o.z., alebo umiestni svoje
fotografie v elektronickej forme na ľubovoľný fotografický
server alebo web stránku a linky uvedie v prihlasovacom
maily.

Ak bude autor vybraný odbornou porotou do súťaže a tým aj
na vystavenie fotografií počas festivalu predloží na vyzvanie
fotografie v tlačenej podobe (min. rozmer 24 x 30 cm) a
zároveň zašle fotografie vo formáte JPG v plnom rozlíšení
pre prípravu festivalovej audiovizuálnej prezentácie.

UPOZORNENIE:
Fotografie v tlačenej podobe ani vo formáte JPG nesmú
obsahovať vložený rám alebo vodotlač, grafickú značku
alebo podpis. Takéto fotografie nebudú hodnotené! 

hlavné témy:
1. príroda a krajina hôr
2. nezvyčajné panorámy
3. človek v horách

Hodnotenie uskutočnia:
- Tibor Škandík
- Pavol Breier
- Alexander Vojček

B. Film
Max. 1 film, s max. minutážou 20 minút.
Odborný garant má právo vybrať pre festivalovú prezentáciu
jednu alebo viac ukážok z filmu.

Autor môže svoj film zaslať na CD/DVD na poštovú adresu
HIK, o.z., alebo  umiestni svoj film na uschovna.cz a link
uvedie v prihlasovacom maily.

Ak bude autor vybraný odbornou porotou do súťaže a jeho
film  bude zaradený na festivalovú prezentáciu, autor zašle
svoj film na CD/DVD nosiči na poštovú adresu HIK, o.z.

Film musí byť dodaný v min. rozlíšení HD / PAL a formáte
DVD, AVI alebo MPG.

hlavné témy:
1. príroda a krajina hôr
2. outdoor v horskej krajine

Hodnotenie uskutočnia:
- Rasťo Hatiar
- Ivo Brachtl
- Palo Pekarčík


C. Literatúra
Max. 2 diela ľubovoľného žánru, max. 10.000 znakov
vrátane medzier.

Autor pošle v prílohe prihlasovacieho mailu svoje práce vo
formáte RTF, PDF, DOC alebo DOCX.

hlavné témy:
1. čaro horskej prírody a krajina hôr
2. osudy človeka v horách

Hodnotenie uskutočnia:
- Rastislav Kendera
- Silvester Lavrík
- Eliška SadílekováII. OCENENIA:

V každej kategórii budú vyhlásené tri ceny.
Autori ocenených prác budú odmenení odmenou, diplomom,
príp. čestným uznaním.
Rozhodnutím poroty a vedenia Horalfestu môžu byť udelené
aj čestné uznania s odmenou.
Rozhodnutím poroty nemusia byť niektoré poradia priznané
a ceny udelené.

Cena primátora mesta Ružomberok
Osobitná cena je prierezová a bude udelená primátorom
mesta za najlepšie dielo zobrazujúce horské územie viažuce
sa k mestu Ružomberok a jeho okoliu pre ktoré je
Ružomberok turistickým východiskom.III. PODMIENKY ÚČASTI A ZARADENIE DIELA
      DO SÚŤAŽE:

1.
Motív každej práce sa musí jednoznačne viazať na horské
prostredie.

2.
Publikovanie alebo predaj diela autora v súťažnej kategórii
nieje jeho hlavným zdrojom príjmov.

3.
Autor nie je vo svojej študentom na VŠMÚ a nie je v danej
kategórii pedagogický pracovník.

4.
Organizátori Horalfestu stanovujú ako podmienku udelenia
ceny osobnú účasť oceneného autora/autorky na odbornom
seminári a slávnostnom odovzdaní cien.

5.
Zaslaním diel autor súhlasí s ich využitím pri propagácii
podujatia HORALFEST v budúcnosti.

6.
Autor sa vzdáva nároku na spätné zaslanie diel. Diela budú
umiestnené v archíve HIK, o.z.
PRIHLÁSENIE DIELA DO SÚŤAŽE

Svoje diela prihlásite do súťaže iba prihlasovacím e-mailom,
v ktorom ako prílohu zašlete vyplnenú PRIHLÁŠKU, ktorú si
stiahnete TU.


Prihlášku zašlite najneskôr do 20.10.2016 !

V prípade, že sa prihlasujete do kategórie LITERATÚRA,
zašlete v prílohe tohto mailu aj svoje práce.

Do predmetu emailu napíšte heslo HORALFEST

Svoj prihlasovací e-mail zasielajte na adresu:

horalfest@hory.sk

Poštová adresa pre zasielanie diel:

HIK, o.z.
Starý Smokovec
P.O.Box 29
062 01 Vysoké Tatry


Svoje otázky môžete adresovať na:

horalfest@hory.sk